Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Strängnäs Bostad AB:s Uthyrningspolicy syftar till att kartlägga övergripande
principer för uthyrning av bostäder. Detta för att vara trovärdig, rättvisa,
transparanta och uppfyllda ägarens krav. Alla beblandas lika oavsett
nationalitet, härkomst, religion, sexuell läggning eller kön.

För att bli hyresgäst hos Strängnäs Bostads AB ska sökande och medsökande uppfylla nedanstående grundkrav.

Den sökande ska:
 • Ha fyllt 18 år föra att kunna registrera sig som bostadssökande
 • Vara aktiv sökande på våran hemsida
 • Uppfylla Strängnäs Bostads AB inkomstkrav samt kreditbedömning
 • Svara mot lägenhetens uthyrningsprofil
Strängnäs Bostads AB använder poängsystem för att förmedla lediga
lägenheter. Strängnäs Bostad ABs ambition är att alla hyresgäster ska ha en
hemförsäkring tecknad innan inflyttning.

Tillämpning av denna Uthyrningspolicy beskriver i regel för uthyrning i Strängnäs
Bostads AB..


Uthyrningsregler

Strängnäs Bostads AB:s uthyrningspolicy syftar till att klarlägga övergripande
principer för uthyrning av bostäder. Detta för att vara trovärdiga, rättvisa,
transparanta och uppfylla ägarens krav. Alla behandlas lika oavsett nationalitet,
härkomst, religion, sexuell läggning eller kön.

Uthyrningspolicyn fastställdes av styrelsen för Strängnäs Bostads AB den
13 december 2018 att gälla från den 1 mars 2019.

Tillämpning av uthyrningspolicyn beskrivs i nedan uthyrningsregler.

Grundkrav
 • Du skall ha fyllt 18 år.
 • Du skall vara registrerad och aktiv som sökande på vår hemsida.
 • Du skall uppfylla Strängnäs Bostads ABs inkomstkrav samt kreditbedömning.
 • Du skall inte ha skulder till Strängnäs Bostads AB eller till andra bostadsbolag.
 • Den sökta lägenheten ska storleksmässigt passa antalet personer i hushållet.
 • Vid behov uppvisa goda boendereferenser.
 • Du skall ha högst poäng för sökt lägenhet.
  Strängnäs Bostads AB förbehåller sig rätten att pröva varje sökande individuellt mot
  uppsatta krav, d.v.s. både sökande och medsökande. Kraven gäller även den som
  redan är hyresgäst hos bolaget och som flyttar till en dyrare lägenhet.

  Inkomstkrav
  Du skall kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menas:
 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Etableringsersättning
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Strängnäs kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel
  aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)
  Om betalningsförmågan inte helt når upp till SBABs inkomstkrav kan borgensman
  krävas som säkerhet, se nedan kreditbedömning.


  Kreditbedömning
 • En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt
  betalningsförmåga
 • Om den sökande har betalningsanmärkningar eller skulder sker en individuell
  prövning om han/hon trots dessa kan godkännas som hyresgäst. Vid denna
  prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt storlek och
  ålder på dessa. Den sökande får inte ha skulder som är relaterade till tidigare
  boende.
 • Borgensman skall ha ekonomi som bedöms vara godtagbar i förhållande tillhyran. Borgensman med betalningsanmärkningar godkänns inte.

  Begränsning av antal boende per lägenhet
  För att förhindra osunda boendeförhållanden, utifrån säkerhet och
  trygghetsaspekter, gäller nedan begränsningar i antal boende per lägenhet.Antal boende per lägenhet:
  1 rum och kök: inte fler än två (2) personer
  2 rum och kök: inte fler än tre (3) personer
  3 rum och kök: inte fler än fem (5) personer
  4 rum och kök: inte fler än sex (6) personer

  Antalet personer avser vuxna och barn.

  Den som inte har tillgång till Internet
  De som inte har tillgång till Internet skall kunna erhålla hjälp från Strängnäs Bostads
  AB. Vid vårt kontor finns en dator att använda för registrering till bostadskön. Man
  kan även erhålla hjälp med registreringar av personal på plats eller via telefon/mail
  och brev.

  Förmedling
  All annonsering av lägenheter sker på www.strangnasbostadsab.se.
 • För att anmäla intresse på en bostad måste man registrera sig som sökande på
  vår hemsida och tilldelas då 1 poäng per dag.
 • Boende hos SBAB samlar poäng (1 poäng per dag) automatiskt från
  inflyttningsdagen.
 • Man ser hur många poäng man har genom att logga in på Mina Sidor.
 • Tilldelas man en bostad nollas alla poäng på inflyttningsdagen.
 • Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med
  medsökande.

  Den sökande ansvarar för att alla kontaktuppgifter är aktuella samtuppdaterar dessa när ändringar sker.
  Strängnäs Bostads AB ska erbjuda, om Strängnäs Kommun begär det, upp till 30 %
  av våra lediga
  lägenheter per år. Dessa lägenheter ges dels enligt bosättningslagen för
  nyanlända samt till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte
  kan få bostad på egen hand. All uthyrning av dessa lägenheter hanteras av Strängnäskommun.


  Strängnäs Bostads AB kan avvakta med uthyrning pga. t.ex. evakuering vid
  stamrenovering eller större reparationer.

  Aktiv sökande
 • Den sökande ansvarar själv för att hålla sin registrering i kön aktiv genom
  att logga in minst 1 gång var 12:e månad. Om den sökande inte loggar in under
  en period av tolv månader, blir den sökande avregistrerad, förlorar sina poäng,
  och en ny registrering krävs. Detta berör inte de hyresgäster som har ett
  bostadskontrakt.
 • En påminnelse om inloggning skickas 3 månader innan avregistreringen sker
  till det sätt man valt i sin ansökan som kontaktsätt (e-post/brev). Sökanden
  som valt brev som kontaktsätt får ett fysiskt brev skickat till angiven adress.
  Adresseftersökning görs inte för post som kommer i retur.

  Erbjudanden och turordningen bland de sökande:
 • Bland dem som anmält intresse för en annonserad lägenhet erbjuds den i
  första hand till dem 5 som har högst poäng.
 • För befintliga hyresgäster måste boendetiden uppgå till minst ett år innan man
  kan anmäla intresse för annonserade lägenheter.
 • Erbjudanden sker via valt kontaktsätt, samt går att se på den sökandes mina
  sidor
  .
 • Visning av lediga lägenheter och tillhörande utrymmen ombesörjs av
  avflyttande hyresgäst.
 • Sökande som tackat nej, eller inte lämnat svar, på tre erbjudanden under en
  tolvmånadersperiod blir automatiskt spärrade för nya intresseanmälningar
  under den kommande sexmånadersperioden.
 • Strängnäs Bostads AB tar inget ansvar för felaktiga kontaktuppgifter vilket kan
  leda till att t.ex. ett erbjudande inte skickas till den sökande.
 • Vi beviljar inga förturer på sociala, ekonomiska eller medicinska grunder.
  Hushåll med särskilda stödbehov hänvisas till Strängnäs Kommun.

  Snabb inflyttning
  Vid kort tid till inflyttning, då handläggningstiden blir för lång, kan reglerna om
  poäng frångås.

  Premiering av befintliga hyresgäster
 • För att premiera befintliga hyresgäster fördubblas aktuella poäng efter tio års
  boende i samma lägenhet. Detta innebär att en hyresgäst som bott i en
  lägenhet i tio år, from år elva erhåller 3650 x 2 poäng. Varje dag i bostadskön
  efter tio års boende i samma lägenhet är värd två poäng.
 • När en hyresgäst flyttar från Strängnäs Bostads AB, nollställs poängen och ny
  registrering krävs samt krav på att vara aktivt sökande.


  Byte av lägenhet
  Ingen intern byteskö finns utan även boende hos Strängnäs Bostads AB får
  anmäla intresse på lägenheterna som annonseras ut på vår hemsida.
 • För befintliga hyresgäster måste kontraktstiden uppgå till minst ett år innan
  man kan anmäla intresse för annonserade lägenheter eller lämna in en
  ansökan om ett lägenhetsbyte.
 • Man får ansöka om byte med alla hyresvärdar. En ansökan fås då av oss och
  lämnas in för handläggning och prövas utefter våra uthyrning regler.
 • Handläggningstider för bytesansökningar är ca 1 månad och sedan följer
  normal uppsägningstid på 3 kalendermånader.

  Uppsägningstid
 • Normal uppsägningstid är 3 kalendermånader.
 • För de hyresgäster som redan bor hos SBAB och blir aktuell för en lägenhet
  med högre hyra i Strängnäs Bostads ABs bestånd kan förkortad
  uppsägningstid (minimum 1 kalendermånad) för den lägenhet man lämnar
  erbjudas.
 • Om en befintlig hyresgäst flyttar till en lägenhet med lägre hyra i Strängnäs
  Bostads ABs bestånd gäller ordinarie uppsägningstid på sitt nuvarande
  hyresavtal (3 kalendermånader). Det betyder att man kan behöva betala hyra
  både för den nya och den gamla lägenheten i upp till 3 kalendermånader
  beroende på när tillträdet är.

  Andrahandsuthyrning
 • Uthyrning i andra hand kan i vissa fall godkännas. Särskilda regler finns för
  andrahandsuthyrning och man får ansöka om tillstånd till uthyrning i 2:a
  hand.
 • Du måste alltid ha Strängnäs Bostads AB:s medgivande. Om du saknar
  medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och kan
  förlora ditt kontrakt.
 • Kommersiella korttidsuthyrningar till exempel airbnb, är inte tillåtet hos
  Strängnäs Bostads AB, vilket kan leda till att du blir uppsagd och kan förlora
  ditt kontrakt.

  Kompletterande regler:
 • Sökande som blivit avhyst eller uppsagd på grund av störningar, olovlig
  andrahandsuthyrning eller för sena inbetalningar av hyran de senaste två åren,
  hos Strängnäs Bostads AB, kommer inte att erbjudas något hyreskontrakt.